Svet osnovne šole Sveti Tomaž ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Zinka Hartman
Irena Slana
Ivana Reihss
Predstavniki staršev Saša Voršič
Andreja Fridman Vidovič
Andrej Hebar
Predstavniki OŠ Sveti Tomaž Zdenka Šafarič (predsednica)
Drago Slavinec
Maja Bromše
Mateja Munda
Valerija Gregorin
Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
(Skupno 152 obiskov, današnjih obiskov 1)