Ravnateljica

Irma Murad

Elektronski naslov: irma.murad@guest.arnes.si, irma.murad@ostomaz.si

Telefon: 02 713 30 50

Fax: 02 713 30 60

Pristojnosti ravnateljice

Pristojnosti ravnatelja opredeljuje 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. Te naloge so:

– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,

– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo

izvedbo,

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,

vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,

– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in

druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in

obveznosti učencev, vajencev in dijakov,

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter

študentov višje šole,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,

– določa sistemizacijo delovnih mest,

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in

– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in

pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi

Usklajevanje

Ravnateljica usklajuje in izvaja naloge, ki jih oblikujejo:

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Svet zavoda, Svet staršev, Občina Sveti Tomaž, delavci zavoda, učenci zavoda, starši učencev. Skrbi za povezovanje šole z lokalno skupnostjo in društvi v kraju.

Organizacija dela

Ravnateljica je odgovorna za: strokovno zasedbo vseh delovnih mest, materialne pogoje dela, videz šole, opremljanje šole s sodobno učno tehnologijo in strokovno literaturo, dobro organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa.

Pedagoško vodenje

Ravnateljica kot pedagoški vodja skrbi za naslednja področja pri vzgojno-izobraževalnem procesu: načrtovanje, spremljanje, koordiniranje, analiziranje, vrednotenje, ocenjevanje, hospitiranje – spremljava pouka. K pedagoškemu vodenju sodi tudi spremljava pouka. Spremljava zaposlenih strokovnih delavcev se vsebinsko navezuje na prednostni nalogi in razvojno nalogo z večjim poudarkom na spremljavi motivacije ali uporabe IKT. Strokovni delavci si sami izberejo uro za hospitacijo. Pred hospitacijo je potrebno predložiti pripravo na pouk. Po izvedeni hospitaciji sledi evalvacija hospitacije.